Euretco werkt mee aan pleidooi heropenen winkels

Euretco heeft samen met de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) en INretail een brief naar verschillende ministeries verzonden, waarin wordt gepleit voor het heropenen van de winkels.


BRIEF: RETAIL KAN VEILIG OPEN 

Excellentie,

Koninklijke INretail doet een dringend pleidooi op u om winkels toe te staan hun activiteiten weer op te nemen vanaf 3 maart 2021. Wij maken ons grote zorgen over de huidige situatie in de gesloten non-food retail. Niet alleen over de economische situatie in de retail veroorzaakt door een groeiend liquiditeitstekort en de toenemende schuldpositie. Ook het maatschappelijk effect van het verlies aan winkels in onze dorpen en steden. Premier Rutte verwees regelmatig naar het belang van winkels voor de vitaliteit van onze dorpen en steden in persconferenties en in debat met het parlement.

De eindstreep zal een groot deel van de retail niet halen als winkels niet geopend worden op 3 maart. Dit kan volgens INretail onder de gelijke voorwaarden als vóór de huidige lockdown. Toen is met protocollen, een veiligheidskaart en een afsprakenkader gezorgd voor veilig winkelen in de winkels en in de winkelgebieden. Tijdens de eerste golf zijn winkels dan ook altijd open gebleven. Veilig winkelen kan en in steeds meer landen zijn winkels geopend. In die landen liggen de besmettingscijfers niet op een significant ander niveau dan in Nederland. Wij verwijzen hiervoor naar de bijgevoegde kaart. Het is niet proportioneel om winkels nog langer gesloten te houden. Temeer niet daar de huidige sluiting van winkels een extra verzwarende maatregel is binnen de routekaart van uw kabinet. Gelet op de afnemende besmettingen ligt het dan ook in de rede om juist deze extra verzwarende maatregelen als eerste af te bouwen.

Inmiddels heeft één op de twee ondernemers in de retail met 10 of meer medewerkers een openstaande belastingschuld. In totaal staat een bedrag van meer dan € 2,4 miljard euro. Deze fiscale schuldpositie zal bij een langer voortdurende lockdown alleen maar toenemen. Daarnaast worden bestaande kredieten uitgeput, corona kredietregelingen aangesproken en betalingen aan leveranciers en verhuurders in overleg uitgesteld. Buiten beschouwing gelaten die situatie waarin de banken geen kredieten verlenen of verhuurders en leveranciers niet bereid zijn om afspraken te maken.

Naast deze grote schuldenlast heeft de meerderheid van de gesloten non-food retail liquiditeitsproblemen doordat deze vastzit in bestaande voorraden die niet verkocht worden. De noodzaak tot liquiditeit om lopende verplichtingen te kunnen voldoen neemt met elke sluiting toe. Dit heeft effect op onder meer leegstand, waarde van vastgoed en werkgelegenheid. Elk jaar loopt een vijfde van de huurcontracten voor winkelvastgoed af. Die worden op dit moment of niet verlengd wat leidt tot leegstand, of afgesloten tegen lagere huren wat leidt tot afwaardering op bezit en beleggingen. Volgens een gisteren gedane uitvraag onder leden houden wij zelfs rekening met 50.000 ontslagen indien de lockdown langer aanhoudt.

Dit is des te significanter omdat de retail niet alleen de grootste private werkgever is, maar in veel gemeenten de grootste lokale werkgever. In krimpgebieden vaak op de tweede plek na de sociale werkplaats.

Kortom, de noodzaak tot heropenen van winkels is zeer groot. Zo groot dat wij op dit moment de mogelijkheden van ook een juridische procedure verkennen. Die zal gericht zijn op het toetsen van de proportionaliteit van het nog langer gesloten houden van de retail vanaf 3 maart, mocht hiertoe worden besloten. Wij zijn en wij blijven in gesprek, maar de onrust neemt toe in steeds meer dorpen en steden. Vandaag hebben wij met 75 winkel- en stadsgebieden een oproep gedaan de winkels te openen. Zij kiezen net als wij voor het vinden van een oplossing via het gesprek. Tegelijkertijd kiezen steeds meer individuele groepen ondernemers voor een ander traject. Namelijk om ongeacht welk besluit het kabinet neemt, sowieso de winkels te zullen openen. Wij ontraden dit, maar kunnen het niet voorkomen. Ook dit noopt ons om naast het gesprek dat wij continueren ook een uitspraak van de rechter overwegen te vragen.

Wij wensen u veel wijsheid met de lastige afwegingen die u moet maken en hopen dat u onze oproep meeweegt in uw besluit over de maatregelen vanaf 3 maart 2021.

Namens alle aangesloten leden van INretail, RND en Euretco.