Klokkenluidersregeling Euretco B.V.

Euretco wil een betrouwbare organisatie zijn en blijven. De cultuur van Euretco kenmerkt zich door persoonlijk contact en samenwerking, medewerkers staan dicht bij elkaar.

Desondanks kunnen zich zakelijke misstanden of incidenten voordoen. Wat verstaan we onder een misstand? Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden of wetenschap van een vermoeden van onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard waaronder:

  • Een (dreigend) strafbaar feit
  • een (dreigende) schending van wet- en regelgeving of beleidsregels
  • een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen of personen die belast zijn met de uitvoering van of het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen
  • een schending van binnen de organisatie geldende gedragsregels
  • (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of andere feiten die Euretco B.V. kan schaden.

Waar melden?
Intern kunnen de medewerkers terecht bij hun directe leidinggevende. Indien dit onwenselijk wordt geacht, kan de “klokkenluider” terecht bij de vertrouwenspersoon. Voor externe klokkenluiders geldt dat zij zich kunnen melden bij de directie van EK Servicegroup. Indien dit ongewenst is kunnen zij terecht bij de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is:

Jan Landeweerd

Telefoon: 088-2722176

Mobiel: 06-52502426

Email: jan.landeweerd@arbounie.nl

Hoe Euretco BV (of gelinieerde bedrijfsonderdelen) handelt bij een melding van een klokkenluider, is protocollair vastgesteld.

Hier vindt u de Klokkenluidersregeling